Oferta

PROJEKTOWANIE

Projekty:
 • Wielobranżowe architektoniczno – budowlane
 • Techniczne i wykonawcze
 • Pełnienie nadzoru autorskiego
Projekty konstrukcyjne:
 • Wykonawcze i warsztatowe budownictwa przemysłowego i specjalnego
 • Optymalizacja rozwiązań projektowych
 • Wzmacnianie konstrukcji
Analizy obliczeniowe:
 • Na potrzeby ekspertyz i opinii technicznych
 • Świadectwa energetyczne
 • Ekspertyzy mykologiczne
Kosztorysowanie inwestycji

GENERALNE WYKONAWSTWO

Realizacja obiektów budowlanych:
  • Budownictwo przemysłowe (montaż konstrukcji i obudów hal)
  • Budownictwo użyteczności publicznej
Kierowanie oraz nadzór:
  • Robót budowlanych w obiektach budownictwa ogólnego
  • Robót budowlanych w obiektach zabytkowych
  • Prac montażowych konstrukcji stalowych
Kompleksowa obsługa realizacji inwestycji budowlanej:
  • Prowadzenie procesu legislacyjnego poprzedzającego rozpoczęcie inwestycji
  • Obsługa geodezyjna
  • Generalne wykonawstwo
Doradztwo techniczne
Remonty, renowacje i modernizacje obiektów budowlanych

OBIEKTY SPECJALNE

Prefabrykacja, dostawa i montaz:
  • Estakady podsuwnicowe
  • Podtorza suwnic i kostrukcje wsporcze wciągników
  • Wieże technologicznie
  • Konstrukcje wsporcze pod technologie